Язовир Железни врата и нарушаване на миграцията

Миграцията за хвърляне на хайвер е неразделна част от естествения жизнен цикъл на всички дунавски есетрови риби. Това ги прави особено чувствителни към въздействието на физическите бариери, като например язовири.

След изграждането на язовирни стени, пространството на рибите е ограничено и те не могат да завършат своята миграция към местата за хвърляне на хайвер. Затворените популации на есетрови риби започват да страдат от близкородствено кръстосване и загуба на генетично разнообразие.

Разположен точно под пролома Железни врата (Джердап) между Румъния и Сърбия, “Железни врата” е най-големият язовир с водноелектрическа централа и система от резервоари по цялото поречие на Дунав. Състои се от два основни язовира – “Железни врата” I и II, построени съответно през 1972 г. и 1985 г., на 942 км и 863 км от началото на реката. Той ограничава миграцията на есетрите до 863 км от реката, откъсвайки важни места за хвърляне на хайвер в средното течение на р. Дунав. “Железни врата” се експлоатира съвместно от Румъния и Сърбия.

Уловът на моруна (Huso huso) и руска есетра (Acipenser gueldenstaedti) достига своя връх след построяването на хидровъзела при “Железни врата” поради многото мигриращи есетри, които са хванати като в капан под язовира. В периода 1972—1976 г. са били уловени 115,7 тона моруна и руска есетра под язовирната стена, което представлява увеличение от почти 25% за този петгодишен период в сравнение с периода преди построяването на язовира. Въпреки това следва рязък спад непосредствено след 1976 г., който достига до едва 37,3 тона за периода 1980—1984 г., когато е построено съоръжението “Железни врата II”, и оттогава запасите продължават да намаляват.

Хидровъзелът при “Железни врата” не разполага с технически съоръжения като каскади или околовръстни канали, предназначени да подпомогнат миграцията на рибите. Въпреки това спорадичният улов на мигриращите есетри нагоре по течението след “Железни врата” показва, че някои отделни екземпляри успяват да преминат през шлюзовете, използвани от корабите. WWF подкрепя инициативите на Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR), стратегията на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR) и други партньори за създаването на възможност хидровъзелът „Железни врата“ да бъде  проходим за есетровите риби. Това би било голямо постижение за опазването на дунавските есетри и би разширило двойно тяхното местообитание, като направи близо 1000 километра от свободно течащата река Дунав достъпни за тях (до язовир Габчиково в Западна Словакия).